Zadwoń: +48 510 620 270
E-mail: biuro@akademia-plusk.pl

Regulamin

 

REGULAMIN PŁYWALNI AKADEMII SPORTÓW WODNYCH PLUSK


I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  a) Regulamin - regulamin pływalni Akademii Sportów Wodnych Plusk.
  b) Zarządzający pływalnią - właściciel Akademii Sportów Wodnych Plusk Wiktor Zienkiewicz,
  c) hala basenowa - niecka basenowa o wymiarach: długość 13m, szerokość 7m i głębokości od 125 do 145 cm, wanna jacuzzi, sauna fińska, recepcja pływalni oraz   ciągi komunikacyjne między tymi pomieszczeniami.
  d) Pływalnia - hala basenowa wraz ze strefę szatni basenowych i natrysków.
  e) Recepcja pływalni -  stylizowane, przykryte drewnianym dachem stanowisko, łaczące funkcje kasy i recepcji, położone w hali basenowej po prawej stronie. Oddziela strefę niecki basenowej oraz poczekalni.
  f) Szatnia - wydzielone pomieszczenie w holu prowadzącym z restauracji do pływalni, w którym wszyscy użytkownicy i opiekunowie pozostawiają okrycia wierzchnie oraz zastąpione obuwiem basenowym obuwie zewnętrzne.
  g) Poczekalnia - strefa między szatnią a recpepcją pływalni, oddzielona od hali basenowej drewnianym parawanem oraz dzwiami obrotowymi prowadzącymi do szatni basenowej.
  h) Użytkownik - osoba przebywająca i korzystająca z usług świadczonych na terenie pływalni.
  i) Cennik - zestawienie cen za usługi świadczone przez pływalnię.
  j) Obsługa - ratownik oraz pracownicy Akademii,

II. CZĘŚĆ OGÓLNA

1) Z pływalni moga korzystać:
  a) indywidualnie – dzieci (do lat 12 pod opieką osoby pełnoletniej), młodzież i osoby dorosłe w godzinach ogólnodostępnych. Osoba nie umiejąca pływać powinna zgłosić ten fakt  pełniącemu dyżur ratownikowi,
  b) grupowo – osoby uczące sie pływac pod opieką instruktora.
2) Zajęcia na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.
3) Aktualne ceny usług świadczonych przez pływalnię zawiera Cennik.
4) Uprawnione do wstępów ulgowych są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty i okazujące je na życzenie obsługi pływalni.
5) Przed wejściem na pływalnię oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do nich w czasie pobytu.
6) Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
7) Wszystkie osoby znajdujące się na pływalni zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
8) Z pływalni nie wolno korzystać osobom:
  a) nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających,
  b) z chorobami układu oddechowego,
  c) uczulonym na środki odkażające wodę,
  d) z chorobami skóry,
  e) z chorobami układu wydalnicznego,
  f) chorym zakaźnie.
9) Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:
  a) palenia tytoniu,
  b) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  c) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  d) wnoszenia własnych napojów lub pożywienia,
  e) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  f) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
10) Wszystkie urządzenia udostępnione klientom pływalni zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do Regulaminu.
11) Na terenie pływalni zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej oraz akwizycyjnej bez zgody właściciela w szczególności nauki i doskonalenia pływania.
12) Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach ubraniowych Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialnosci.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

13) Przed wejściem na pływalnie użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia w szatni  okrycia wierzchniego oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe (klapki, drewniaki) lub założenia foliowych ochraniaczy na buty.
14) Punkt 13 ma zastosowanie również do opiekunów i rodziców zamierzjących przebywać w poczekalni.
15) Wejście do strefy szatni w pływalni odbywa sie po uregulowaniu płatnosci w recepcji pływalni i wydaniu klucza do szafki. Klucz wydawany jest w zamian za pozostawiony dokument lub karnet. Przydział szafek jest losowy.
16) Opłata jest naliczana od chwili wydania klucza do szafki do meomentu jego zdania i opuszczenia strefy szatni.
17) W szafce należy pozostawić dokumenty i urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
18) Użytkowników obowiązuje używanie czepków i strojów kąpielowych:
  a) kobiety - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
  b) mężczyźni - kąpielówki bez zamka i kieszeni,
19) Przed wejściem do wody obuwie basenowe należy pozostawić przy niecce basenu.
20) Każda osobę przed wejściem do wody obowiązuje umycie całego ciała pod prysznicem. Z prysznica należy również korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
21) Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
22) Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości w pracy urządzeń należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi lub obsłudze kompleksu.
23) Korzystanie na terenie pływalni z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządzajcego pływalnią.
24) Na terenie hali basenowej zabrania się:
  a) biegania, popychania, skakania z obrzeży niecki basenowej,
  b) podtapiania i chwytania innych użytkowników,
  c) spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy,
  d) wszczynania fałszywych alarmów,
  e) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń i niecki basenowej,
  f) używaina wulgarnych słów,
  g) pozostawiania małych dzieci bez opieki,
  h) używania mydła i innych środków chemicznych,
  i) używania bez zgody ratownika prywatnego, przyniesionego sprzętu pływającego, tj.: pontony, materace lub inne nadmuchiwane zabawki do pływania.
25) Ratownik pełniący dyżur na pływalni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni obowiązane są podporządkować się jego nakazom.
26) W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał dźwiękowy, tj. dwukrotny gwizdek.
27) Punkt medyczny znajduje się w recepcji pływalni.
28) Numery telefonów alarmowych:
  a) Pogotowie Ratunkowe 999
  b) Policja 997
  c) Straż Pożarna 998
  d) Telefon alarmowy 112

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE.

28) Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności ratownika lub instruktora pływania w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.
29) Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pozostałych pomieszczeniach pływalni opiekun grupy lub opiekun odbierajacy dziecko.
30) Osoby prowadzące zajęcia i opiekunowie grup mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym i w obuwiu basenowym, według zasad określonych w punkcie 13.
31) Opiekun/wychowawca grupy wyznaczony przez podmiot przyprowadzajcy grupę jest zobowiązany do:
  a) zmiany wedlug zasad ogólnych obuwia i pozostawienia odzieży wierzchcniej w szatni,
  b) sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczniów w szatniach basenowych i ciągach komunikacyjnych,
  c) dopilnowania, aby wszyscy uzytkownicy przed wejściem do wody dokładnie umyli całe ciało wodą,
  d) przeprowadzenia grupy z szatni basenowej na miejsce zajęć,
  e) przebywania przy niecce pływalni i sprawowania ustawicznego nadzoru nad użytkownikami podczas prowadzenia zajęć,
  f)  nie pozostawiania bez opieki uczniów nie uczestniczących w zajęciach.
32) Zadania instruktora prowadzącego naukę pływania:
  a) zapoznanie uczestników zajęć z postanowieniami Regulaminu oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
  b) przejęcie od opiekuna grupy (opiekun poda instruktorowi stan liczebny grupy),
  c) przekazanie grupy opiekunowi po zakończeniu zajęć, poinformowanie go o stanie liczebnym grupy,
  d) dopilnowanie, aby przybory do nauki pływania zostały odłożone na miejsce.

V. REGULAMIN WANNY JACUZZI

33) Wanna jacuzzi jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego działu.
34) Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem.
35) Korzystanie z wanny jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy Regulaminu.
36) Opłata za korzystanie jest wliczona do ceny za wejście na pływalnie i jest naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
37) Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć całe ciało pod prysznicem.
38) Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.) mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności.
39) Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
40) W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
41) Korzystanie z jacuzzi dozwolone tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
42) Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
43) Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
44) Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
  a) wszczynania fałszywych alarmów,
  b) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
  c) manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
  d) wpychania osób do wanny jacuzzi,
  e) zanurzania głowy,
  f) wylewania wody z jacuzzi,
  g) siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
45) Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika lub obsługi kompleksu i bezzwłocznie zgłaszać im wszelkie nieprawidłowości.
46) W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
47) Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z pływalni.

VI. REGULAMIN SAUNY FIŃSKIEJ

48) Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego działu.
49) Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z Regulaminem.
50) Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy Regulaminu.
51) Opłata za korzystanie jest nie jest wliczona do ceny za wejście na pływalnie i jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem.
52) Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
53) Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z sauny.
54) Dzieci do lat 15 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
55) Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  a) chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  b) chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  c) z gorączką,
  d) kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  e) zmęczonym.
56) W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 70-90 ° C.
57) Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).
58) Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
  a) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
  b) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  c) umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć do sucha,
  d) zdjąć obuwie basenowe.
59) Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 6 osób.
60) W saunie fińskiej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy.
61) Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
62) Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.

VII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z ATRAKCJI REKREACYJNYCH

63) Atrakcjami rekreacyjnymi są min:
  a) zjeżdzalnia,
  b) lina do wspinaczki,
  c) zjazd linowy.
64) Korzystać z urządzeń mogą wyłącznie dzieci o wadze nieprzekraczającej 50 kg.
65) Z atrakcji rekreacyjnych mogą korzystać wyłącznie osoby uczestniczące w zorganizowanych zajęciach z nauki pływania.
66) Korzystanie z urządzeń odbywa się wyłącznie za zgodą i w obecności ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 
VIII. ODPŁATNOŚĆ

63) Za usługi oferowane na pływalni pobierana jest z góry opłata według obowiązującego Cennika.
64) Wstęp na pływalnię dla klientów indywidualnych odbywa po uregulowaniu płatności w recepcji pływalni.
65) Za pozostały niewykorzystany czas wstępu oraz przypadki wydalenia użytkownika z basenu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

66) Za zniszczenia elementów wyposażenia pływalni, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
67) Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu na pływalni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.
68) Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w szafce niezamkniętej zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
69) Odradza się przynoszenia i chowania w szafkach przedmiówy wartościowych: dokumentów, pieniędzy, biżuteri, telefonów, zegarków, sprzętu elektronicznego.
70) Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
71) Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń.
72) Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu pływalni.
73) Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

76) Zarządzający pływalnią może kontrolować wszystkich użytkowników, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.
77) Skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio zarządzającemu pływalnią.
78) O przerwach w funkcjonowaniu pływalni zarządzajacy powiadamia klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, na drzwiach wejściowych pływalni lub stronie internetowej pływalni.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

Zaządzajacy pływalnią